Uit het parlement - 6% btw sloop/heropbouw bij creatie meerdere woningen verduidelijkt

25 februari 2022Naar aanleiding van een schriftelijke vraag heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem meer tekst en uitleg gegeven bij de toepassing van het btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw indien een gebouw wordt gesloopt op een perceel waarop daarna meerdere woningen worden opgericht (splitsing bebouwd perceel). De toepassing van het 6%-tarief is mogelijk, hoewel zorgvuldig – woning per woning – moet worden nagegaan of aan de voorwaarden is voldaan.

De integrale toelichting van minister Van Peteghem:

1. U wil blijkbaar vernemen of het, in het kader van samenvoeging van percelen bij een afbraak- en heropbouwproject waarbij meerdere gebouwen worden opgericht, mogelijk is dat sommige nieuwe gebouwen het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % krachtens artikel 1quater van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven kunnen genieten, terwijl andere nieuw opgerichte gebouwen onderworpen zijn aan 21%.

Aangezien het toepasselijk btw-tarief afhankelijk is van het al dan niet vervullen van bepaalde grond- en vormvoorwaarden, is dit inderdaad mogelijk.

Terzake gelden er algemene grondvoorwaarden, te beoordelen per nieuw gebouw (de afbraak van een gebouw en daarmee gepaard gaande heropbouw van een nieuwe woning door dezelfde bouwheer op hetzelfde kadastraal perceel), alsook specifieke grondvoorwaarden te beoordelen per wooneenheid, zijnde woning/appartement (de zogenaamde 'sociale' voorwaarden in hoofde van de bouwheer/verkrijger: gedurende vijf jaar hoofdzakelijk gebruik als eigen woning, enige woning, bewoonbare oppervlakte van maximum 200 m2; hetzij verhuur (of beheersmandaat) aan een sociaal verhuurkantoor met een minimumverhuurtermijn van minstens 15 jaar.

Indien een heropgebouwde eengezinswoning of woonblok op een perceel wordt opgericht dat ontstaan is door samenvoeging van meerdere kadastrale percelen en dit gebouw deels staat op een vroeger bebouwd kadastraal perceel en deels op een vroeger niet-bebouwd kadastraal perceel moet nagegaan worden of dit nieuwe gebouw voor ten minste 50 % (grondoppervlakte van de woning of de woningblok) is gelegen op een vroeger bebouwd perceel. Indien dit het geval is en voor zover de overige grond – en vormvoorwaarden uiteraard zijn vervuld, kan het verlaagd btw-tarief van 6% worden toegepast. Indien dit niet het geval is, zal het normale btw-tarief van toepassing zijn op de onroerende werken of de verkoop met betrekking tot dat gebouw.

Voormelde bepalingen gelden eveneens als het project bestaat uit de heroprichting van meerdere gebouwen. Hierbij wordt opgemerkt dat eengezinswoningen steeds aangemerkt worden als afzonderlijke gebouwen zelfs indien ze aan elkaar zijn gebouwd. Een alleenstaand woonblok wordt ook als een afzonderlijk gebouw aangemerkt. Indien er meerdere woonblokken worden opgericht hangt het af van de feitelijke omstandigheden of ze al dan niet als één gebouw worden aangemerkt (zie gepubliceerde FAQ, editie 2 juni 2021).

Dit artikel kadert in de katern 'Uit het parlement', die iedere week in Vastgoedflitsen verschijnt. Deze katern focust op parlementaire verslaggeving, door in te zoomen op topics die daar besproken werden en die relevant kunnen zijn voor de vastgoedmakelaar, syndicus, rentmeester, ... Het gaat dus niet om juridische artikels in de strikte zin. Soms kan er juridische informatie in vervat zitten. De insteek is echter telkens deze van parlementaire verslaggeving of eventueel rapportering van interessante studies, publicaties en cijfers.

CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.